Onze gedragscode.

In de maatschappelijke discussie wordt met een steeds kritischer blik gekeken naar het functioneren van financiële dienstverleners. Als gevolg daarvan is een uitgebreid stelsel van wetgeving ontstaan dat het gedrag van financiële dienstverleners en het toezicht daarop regelt.

Alhoewel deze wetgeving niet van toepassing is op de activiteiten van TMCF (handelsnaam van TeamMan B.V.), zijn deze regels van invloed zijn voor de wijze waarop onze activiteiten beoordeeld worden. TMCF is geen financiële dienstverlener in deze zin van de Wet financiële dienstverlening (Wfd), maar opereert daar wel dicht tegen aan. Wij vinden het daarom, mede vanuit moreel opzicht, noodzakelijk om een normenkader op te stellen voor de wijze waarop TMCF haar activiteiten uitoefent.

Klachten

Als u een klacht hebt over een advies, een rapportage of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. U kunt met uw opmerkingen of klachten altijd bij ons terecht. Alle klachten worden onder verantwoording van de directie van TMCF behandeld. Neem contact op met TMCF.

Geschillen

TMCF conformeert zich aan de BOBB geschillencommissie (https://www.bobb.nl/over- bobb/geschillenregeling). De geschillencommissie bestaat uit onafhankelijke leden. In geval van een klacht over een gecertificeerd lid, onderzoekt de commissie of er conform de gedragsregels is gehandeld (Zie hiervoor ook het reglement Geschillencommissie BOBB).

Gedragscode

TMCF legt van iedere klant de identiteitsgegevens vast. Daaronder wordt verstaan dat uittreksels uit het handelsregister worden opgevraagd tot en met de vennootschap die de uiteindelijke controle over de klant uitoefent en dat van de directie en de uiteindelijke beleidsbepalers kopieën van een geldig identiteitsbewijs worden opgevraagd. De identiteitsgegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld.

Iedere opdracht wordt schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst van opdracht volgens het bij TMCF gebruikelijke model.

TMCF aanvaardt geen opdrachten waarvan naar redelijk professioneel inzicht op voorhand aangenomen moet worden dat deze niet met succes kunnen worden afgerond.

Bij de opstelling van documenten (memoranda en dergelijke) die aan derden worden verstrekt (wederpartijen, banken et cetera) heeft TMCF een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoudelijke juistheid daarvan. TMCF weigert – ook indien de klant daarop aandringt – informatie op te nemen die TMCF niet voor haar professionele verantwoordelijkheid kan nemen. Ook ten opzichte van de klant wordt altijd professionele objectiviteit in acht genomen.

TMCF voert in opdracht van de klant slechts werkzaamheden uit die behoren tot haar professionele kennis- en ervaringsbereik. Werkzaamheden daarbuiten, bijvoorbeeld op juridisch of fiscaal gebied, worden in beginsel vermeden of slechts uitgevoerd nadat daarover bij externe deskundigen advies is ingewonnen.

TMCF draagt er zorg voor dat de klant te allen tijde zo volledig mogelijk geïnformeerd wordt over de voortgang van de opdracht. Bij voorkeur wordt deze informatie schriftelijk verstrekt.

Alle gegevens en wetenschap met betrekking tot de klant en zijn onderneming is vertrouwelijk en wordt slechts aan derden verstrekt met medeweten van de klant en uitsluitend voor zover verstrekking van die gegevens bij de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

TMCF benadert potentiële klanten op discrete wijze. Indien een potentiële klant ondubbelzinnig duidelijk heeft gemaakt dat hij de van de diensten van TMCF geen gebruik wenst te maken, wordt afgezien van verdere contactopname.

In alle uitingen ten opzichte van de klant, zowel mondelinge als schriftelijke, neemt TMCF de in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke beleefdheidsnormen in acht. TMCF verwacht dat ook van anderen.

TMCF neemt klachten van klanten altijd serieus. Indien de klacht van de klant terecht is worden maatregelen genomen om in de toekomst gelijke klachten te vermijden en wordt de klant schriftelijk van die maatregelen op de hoogte gesteld.

TMCF maakt ten opzichte van wederpartijen altijd duidelijk dat men de belangenbehartiger is van de opdrachtgever. Indien de wederpartij zich niet laat bijstaan door deskundige adviseurs wordt de wederpartij aangeraden zich eveneens te voorzien van deskundige adviseurs. Indien in het kader van een transactie opdrachten worden aanvaard van een wederpartij (zoals bijvoorbeeld de opdracht tot het verkrijgen van een financiering voor de voorgenomen overname) wordt transparant gehandeld.

Alle uitingen van TMCF, zowel mondelinge als schriftelijke, getuigen van een professionele instelling, zijn betrouwbaar en niet misleidend.

Aan wederpartijen wordt slechts informatie over de opdrachtgever en/of zijn onderneming verstrekt met instemming van de opdrachtgever én nadat de wederpartij een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend.

TMCF komt haar afspraken zoveel mogelijk na. Indien door onvoorziene omstandigheden afspraken niet nagekomen kunnen worden, worden alle betrokken bij de betreffende afspraak daarvan tijdig op de hoogte gesteld.

Aan wederpartijen en derden (zoals banken; (andere) adviseurs van de klant of van de wederpartij) verstrekte informatie voldoet aan redelijk te stellen eisen van professionaliteit en is nimmer misleidend.

Indien TMCF uit hoofde van informatie die hij van zijn wederpartij of zijn adviseurs heeft ontvangen tot de conclusie komt dat de beoogde transactie niet mogelijk is, zal hij dit aan alle betrokkenen mededelen en de onderhandelingen beëindigen.

De van een wederpartij ontvangen informatie wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend aan de opdrachtgever of aan met name genoemde derden doorgegeven met instemming van de wederpartij, waarbij aan de ontvanger van de informatie de aanvaarde vertrouwelijkheid wordt doorgegeven.

Versie juni 2023